Копча Василь Степанович

Копча Василь Степанович

Науковий ступiнь — д.м.н.

Вчене звання — професор

Посада— професор кафедри

E-mail — kopcha@tdmu.edu.ua

У 1989 році закінчив Тернопільський державний медичний інститут.

Кандидат медичних наук з 1995 року.

Кандидатська дисертація на тему: ««Клініко-патогенетична оцінка та корекція порушень кровообігу слизової оболонки прямої кишки при гострих кишкових інфекціях з діареєю», 30.11.1994 р.

Вчене звання доцента присвоєно у 2000 році.

Доктор медичних наук з 2007 року.

Докторська дисертація на тему: «Патогенетичні особливості різних форм шигельозу та оптимізація лікування», 25.05.2006 р.

Вчене звання професора присвоєно у 2008 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

гострі кишкові інфекції – дисбіоз кишечнику, особливості перебігу, діагностики і лікування; принципи раціональної антибіотикотерапії; особливості клініки, діагностики і лікування ГРЗ, вірусних гепатитів; медична протидія біотероризму.

Є автором і співавтором більше 250 друкованих робіт, у тому числі 4 монографій, 9 підручників, 1 навчального посібника, 1 атласу інфекційних хвороб, низки методичних рекомендацій. Має 12 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.

Наукові публікації та рейтинги:

1. Андрейчин М.А., Копча В.С. Епідеміологія : Підручник для студентів вищих медичних закладів освіти I-II рівнів акредитації. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 382 с.

2. Андрейчин М.А., Копча В.С., Крушельницький О.Д., Нарожнов В.В. Епідеміологія екстремальних умов з курсом військової епідеміології : Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 272 с.

3. Андрейчин М.А., Козько В.М., Копча В.С. Шигельоз. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 362 с.

4. Ребенок Ж.О., Андрейчин М.А., Копча В.С. Принципи раціональної антибіотикотерапії : Методичні рекомендації. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – 43 с.

5. Андрейчин М., Копча В. Біотероризм : Медична протидія. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 300 с.

6. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів загальної практики та сімейної медицини / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – 500 с.

7. Андрейчин М.А., Копча В.С., Дрижак В.І., Рябоконь О.В. Вірусні гепатити і рак печінки. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – 188 с.

8. Бондаренко А.М., Копча В.С. Сучасна діагностика та етіотропне лікування токсоплазмозу у вагітних : Методичні рекомендації. – Київ : Мінерал АГН України, 2010. – 66 с.

9. Андрейчин М.А., Копча В.С., Крамарєв С.О. та ін. Атлас інфекційних хвороб. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – 248 с.

10. Фармакотерапія : підручник для студентів фармацевтичних факультетів / За ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 644 с.

11. Інфекційні хвороби : підручник / За ред. О.А. Голубовської. ─ К. : ВСВ «Медицина», 2012. ─ 728 с.

12. Епідеміологія : базовий підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / За ред. І. П. Колеснікової. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 576 с.

13. Фармакотерапия : учебник для студентов фарм. факультетов / Под общ. ред. О.В. Крайдашенко, И.Г. Купновицкой, И.Н. Клища, В.Г. Лизогуба. – Винница : Нова Книга, 2013. – 536 с.

14. Инфекционные болезни : учебник / Под ред. О. А. Голубовской. ─ К. : ВСИ «Медицина», 2014. ─ 784 с.

15. Інфекційні та паразитарні хвороби // Сімейна медицина : Розділ 14. / За ред. В.Б. Гощинського, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуба. - 2-ге вид., доповн., переробл. - Тернопіль : ТДМУ, Укрмедкнига, 2014. - С. 958-1036.

16. Андрейчин М.А., Крушельницький О.Д., Копча В.С., Огороднійчук І.В. Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій : Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – 290 с.