На кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами навчаються як вітчизняні, так і іноземні студенти. Викладання дисциплін ведеться українською та англійською мовами. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Всі лекції, які читаються, забезпечені мультимедійними презентаціями. 

Кафедра розміщена на базi iнфекцiйного вiддiлення Тернопiльської міської комунальної лiкарнi швидкої допомоги та Тернопільського обласного шкірно-венерологічного диспансеру. На кафедрi обладнано 8 тематичних навчальних кiмнат. Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені  українською та англійською мовами. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями теоретичної і практичної медицини, що відповідає вимогам навчання у ВМЗ. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри. 

Корпус Тернопiльської міської комунальної лiкарнi швидкої допомоги,  на базi  якого розміщена кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією  (2019 р.)

Будівля Тернопільського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, на базі якої розміщений курс шкірних та венеричних хвороб кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією (2019 р.)

Заняття проводить асистент кафедри Смаглій З.В. для кураторської групи 473 (2023 р.)

Заняття проводить доцент кафедри Завіднюк Н.Г. з 643 групою факультету іноземних  студентів (2023 р.)

Випуск лікарів інтернів-дерматовенерологів (2022 р.)

Вручення дипломів інтернам-дерматовенерологам (2022 р.)

Проведення дистанційного заняття з дерматовенерології зі студентами 4 курсу. Викладач З. Смаглій (2022 р.)

Проведення чергової методнаради викладачів кафедри (дистанційно) (2021 р.)

Мультимедійну лекцію на тему "Малярія" читає доц. Н.Г. Завіднюк (2020 р.)

Проф. С.О. Галникіна з групою під час проведення практичної частини заняття (2018 р. )

       Щосеместрово викладачі кафедри беруть активну участь у розробці нових і вдосконаленні старих методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням великої кількості рисунків, графіків, відеофільмів. Викладачами кафедри розроблено та створено 4 віртуальні навчальні програми. Студенти мають до них вільний доступ через Інтранет-мережу цілодобово. 

У навчальному процесі широко застосовується дистанційний тестовий контроль знань за системою “Moodle”, який ефективно використовується для визначення вихідного рівня знань з усіх тем  предмету. Тестові завдання постійно поповнюються, урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями. 

Тестові завдання також широко застосовуються на практичних заняттях при підготовці студентів до здачі семестрового тестового іспиту з дисципліни та ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-2. Лікувальна справа» та «Крок-2. Стоматологія». 

Щомісячно викладачами кафедри проводиться аналіз проміжної успішності студентів, відвідування ними лекцій та практичних занять.

Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відробіток студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних і підсумкових занять.

Впродовж 2016-2019 н.р. кафедра була оснащена тепловізором,   2 відеосистемами, які активно використовуються під час читання лекцій та проведення практичних занять.

Для належного навчання студентів кафедра забезпечена необхідною кількістю монографій, підручників і посібників, а для поповнення бібліотеки сучасною навчальною літературою, адаптованою до системи організації навчального процесу, на кафедрі створюються творчі колективи для їх підготовки та видання. Викладачі кафедри є авторами та співавторами 3 підручників із відповідних предметів і понад 10 навчальних посібників, які використовуються у навчальному процесі ВН(Ф)МЗ України 1-4 рівнів акредитації. 

 Семінарське заняття з епідеміології  проводить доц. Н.Г. Завіднюк (2022 р.)

Семінарське заняття на тему "Вірусні гепатити" проводить доц. І.С. Іщук (2018 р. )

Проф. Копча В.С. читає відеолекцію «Етіологічні, епідеміологічні та патогенетичні особливості COVID-19. Клініка, діагностика, лікування та профілактика» (2022 р.)

Проф. Копча В.С. читає відеолекцію «Вакцинація від COVID-19» (2022 р.)

На кафедрі проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті. 

Доцент М.І. Шкільна зі студентами на практичній частині заняття (2019 р.)

Практичну частину заняття з дерматології  проводить доц. М.Т. Ковальчук (2015 р.)

Семінарське заняття з інфекційних хвороб проводить доц. Н.А. Ничик (2018 р.)

Семінарське заняття з інфекційних хвороб проводить доц. Н.Г. Завіднюк (2017 р.)

Базою для навчання студентiв є інфекційний стацiонар на 55 лiжок Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги, стаціонар на 40 ліжок Тернопільського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, кабiнети iнфекцiйних захворювань полiклiнiк № 1 i № 2 м. Тернополя, поліклінічне відділення вказаного диспансера, Тернопільська мiська санепідемстанція, кабiнет щеплень Тернопільської мiської дитячої полiклiнiки, Тернопільський обласний диспансер профілактики і боротьби зі СНІД.

Клінічний обхід в шкірвендиспансері (2018 р.)

Робота науковців над новою науково-дослідною роботою (2018 р.)

На базі кафедри організовано ПАЦ з інфекційних хвороб, а також проводяться цикли тематичного удосконалення з грипу для широкого кола лікарів. 

Завідувач кафедри проф. М.А. Андрейчин вручає сертифікати спеціалістів інтернам-випускникам (2019 р.)

Випуск інтернів-інфекціоністів 2017/2019  (2019 р.)

Випуск інтернів-дерматовенерологів 2017/2019  (2019 р.)

Директор НІІ дерматології та венерології НАМН України, доктор медичних наук, професор Кутасевич Яніна Франсівна читає лекцію для лікарів -інтернів за спеціальністю "Дерматовенерологія" (2022 р.)

У травні 2018 н.р. доц. Н.Г. Завіднюк отримала міжнародний сертифікат рівень володіння англійською мовою В 2 (2018 р. ) 

Навчання на кафедрі забезпечує отримання грунтовних знань з інфекційних хвороб та епідеміології. Підтвердженням цьому є призові місця, що отримують наші студенти , які беруть участь у щорічних Всеукраїнських олімпіадах з інфекційних хвороб.  

Студентка 5-го курсу медичного факультету Лук"янчук Альона в ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади здобула почесне друге місце в індивідуальній першості» (2017 р.)

Студент 5-го курсу медичного факультету Колесник Тарас в ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади здобув диплом за використання інноваційних технологій (2017 р.)

Протягом 11-13 квітня 2019 року на базі Одеського національного медичного університету відбувалася Всеукраїнська студентська олімпіада з інфекційних хвороб. Команда Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського була представлена трьома студентами п’ятого курсу медичного факультету: Орися Потарейко, Віктор Міщанчук та Олеся Тис.   За результатами олімпіади Міщанчук Віктор нагороджений Дипломом ІІ ступеня; Потерейко Орися – отримала Диплом за використання інноваційних технологій.

На Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Інфекційні хвороби»  студент Віктор Міщанчук здобув почесне друге місце в індивідуальній першості. Дипломом за використання інноваційних технологій була нагороджена Орися Потерейко  (2019 р.)

Спiвробiтниками кафедри видано ряд пiдручникiв, навчальних посiбникiв, клiнiчних лекцiй: Лайм-бореліоз: монографія / М.А. Андрейчин, М.М. Корда, М.І. Шкільна, О.Л Івахів та ін.: за ред. М.А. Андрейчина та М.М. Корди;   Епiдемiологiя екстремальних ситуацiй з курсом вiйськової епiдемiологiї (М.А. Андрейчин, В.С. Копча, О.Д. Крушельницький, В.В. Нарожнов), Infectious Diseases (за ред. Є. Нiкiтiна i М. Андрейчина), "Довiдник фельдшера" у 2-х томах (за ред. М.А. Андрейчина), "Дiагностика, лiкування i профiлактика iнфекцiйних хвороб в умовах полiклiнiки" (за ред. М.А. Андрейчина), "Важливi зоонози" (М.А. Андрейчин, В.А. Булгаков, Е.А. Шабловська), "Посiбник з анатомiчної i клiнiчної термiнологiї" (М.М. Закалюжний, М.А. Андрейчин), "Епiдемiологiя" (М.А. Андрейчин, В.С. Копча), "Медсестринство при iнфекцiйних хворобах" (М.А. Андрейчин, О.Л. Івахiв), лекцiї "ВІЛ-iнфекцiя", "Гострi респiраторнi хвороби", "Вiруснi гепатити" (М.А. Андрейчин), "Правець" (О.Л. Івахiв), "Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом" (В. Савчак, С. Галникіна), "Практична дерматологія" (В. Савчак, С. Галникіна), "Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря" (В. Савчак, М. Ковальчук), "Хірургічні аспекти інфекційних і паразитарних хвороб" (М.А. Андрейчин, О.Л Івахів., О.М Кіт), "Шигельоз" (М.А Андрейчин., B.C. Копча, В.М. Козько), "Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб" (М.А. Андрейчин, О.Л Івахів., А.О. Руденко, М.Д. Чемич), "Медсестринство у дерматології" (В. Савчак, М. Ковальчук), "Кабінет інфекційних захворювань" (О.Л. Івахів, Р.Ю. Грицко., І.О.Кіселик), "Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині" (за ред. М.А. Андрейчина), "Атлас інфекційних хвороб" (за ред. М.А. Андрейчина), "Вірусні гепатити і рак печінки"( М.А. Андрейчин, В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копча), "Гострі респіраторні вірусні інфекції" (за ред. М.А. Андрейчина, В.П. Малого), посібник "Сімейна медицина" (за ред. В.Б. Гощинського, Л.С. Бабінець), "Медсестринство при інфекційних хворобах" (М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів) .