Наукова робота

Напрямки наукових дослiджень кафедри iнфекцiйних хвороб:

а) диференцiйне застосування сучасних ентеросорбентiв при кишкових iнфекцiях рiзної етiологiї, лептоспiрозi, вiрусних гепатитах, гострих респіраторних вірусних інфекціях - окремо i в поєднаннi з iмуномодуляторами;

б) застосування противiрусних препаратiв, iндукторiв ендогенного iнтерферону та iмуномодуляторiв, окремо i в комбiнацiї, при вiрусних гепатитах та при VZV-iнфекцiї;

в) оптимізація комплексного лiкування лептоспiрозу iз застосуванням донорського протилептоспiрозного iмуноглобулiну;

г) роль дисфункції ендотелію в патогенезі вірусних гепатитів В і С;

д) особливостi мiкробiоценозу кишок при ГКI;

е) клінічні особливості патології шкіри на тлі вірусних гепатитів, деяких паразитозів.

є) удосконалення лікування хворих на алергічні і атопічні дерматози.

Виконується комплексна науково-дослідна робота № 0117 U 003431 «Вивчення епідеміології, патогенезу і клініки Лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області, та вдосконалення його діагностики, терапії, реабілітаційних заходів і профілактики» (строки виконання 2017-2019 рр.).

Виконано комплексну науково-дослідну роботу на тему: «Вдосконалення діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах» (строки виконання 2014-2017 рр.).

Науковi досягнення кафедри:

1. Отримано нові дані про біохімічні та імунологічні процеси, дисфункцію ендотелію у печінці при вірусних гепатитах В і С, формування фетоплацентарної недостатності у вагітних на тлі цих гепатитів й ризики трансплацентарної передачі збудника.

2. Описано сім раніше не відомих клінічних симптомів інфекційних хвороб.

3. Вперше розроблено термографічну семіотику поширених інфекційних хвороб (гострих респіраторних вірусних інфекцій, вірусних гепатитів, харчових токсикоінфекцій, шигельозу та ін.).

4. Поглиблено знання про механізм лікувальної ефективності різних видів ентеросорбентів, антиоксидантів, гепатопротекторів, імуностимуляторів й обґрунтовано доцільність їх поєднаного застосування при вірусних гепатитах, лептоспірозі і гострих кишкових інфекціях, що полегшує перебіг захворювань і скорочує термін лікування.

5. Запропоновано метод колоносорбції при гострих кишкових інфекціях, що суттєво пришвидшує клінічне одужання і забезпечує санацію кишечнику від патогенних мікроорганізмів без додаткового застосування антибактерійних засобів.

6. Доведено можливість підвищення ефективності рекомбінантних α-інтерферонів та індукторів інтерфероноутворення при вірусних гепатитах за умови попередньої дезінтоксикації організму ентеросорбентами.

7. Розроблено аерозольну інтерферонотерапію гострих респіраторних вірусних інфекцій і доведено її високу клінічну ефективність.

8. Отримано й впроваджено в лікарську практику протилептоспірозний алогенний імуноглобулін, за допомогою якого вдалося утричі знизити летальність при тяжких формах недуги.

9. Вперше в Україні діагностовано ідіопатичну дерматопатію (хворобу Моргелонів) і розроблено її диференційну діагностику.

10. Узагальнено світовий досвід з медичної протидії біотероризму і розроблено низку пропозицій для лікувально-профілактичних закладів й органів охорони здоров’я України.

11. Розроблено і впроваджено нові методи діагностики лямбліозу.

12. Доведено високу ефективність застосування протипаразитарних препаратів у комплексному лікуванні хворих на алергічні дерматози із супутнім лямбліозом.

13. Проведені масштабні обстеження співробітників і студентів ТДМУ ім.. І.Я. Горбачевського та працівників тернопільської університетської лікарні на інфікування їх вірусами гепатитів В і С та на предиктори виникнення цих гепатитів, запропоновано протиепідемічні заходи і комплексне лікування виявлених хворих з використанням новітніх лікувальних програм.

14. Завершене виконання між кафедральної комплексної науково-дослідної роботи «Клініко-епідеміологічне та імунологічне обґрунтування вдосконалення профілактичних і лікувальних технологій при грипі та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях». Розроблено модель розповсюдження ГРЗ в Тернопільській області восени 2009 р. Вдосконалене лікування грипу та інших ГРВІ за допомогою альтабору, інгавірину та ентеросорбентів. Створено модель гострого респіраторного дистрес-синдрому лабораторних тварин і досліджено ефективність синтезованих антиоксидантів.

15. У 2017 році на кафедрі завершена науково-дослідна робота «Вдосконалення діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах».

З 1995 р. на базi кафедри щоквартально видається науково-практичний медичний журнал "Інфекцiйнi хвороби", спiвзасновником якого є Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я. Горбачевського (головний редактор проф. М.А. Андрейчин, вiдповiдальний секретар проф. В.С. Копча). Видано понад 75 чисел цього часопису.

Журнал включено до міжнародних науково-метричних баз «Google Scholar» та «Copernicus». Відповідно до постанови ВАК України від 26.05.2010 р. № 1-05/4 журнал «Інфекційні хвороби» повторно внесений до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі медицини.З 1997 р. М.А. Андрейчин очолює Асоцiацiю iнфекцiонiстiв України; секретар Асоцiацiї - доцент О.Л. Івахiв. Регулярно проводяться з’їзди, науково-практичнi конференцiї i пленуми Асоцiацiї iнфекцiонiстiв України, видаються їх матерiали. Рішення надсилається до Міністерства охорони здоров’я і використовується ним задля боротьби з інфекційними захворюваннями та підвищення якості допомоги населенню.

Науковi досягнення спiвробiтникiв кафедри впровадженi у формi 88 патентiв i авторських свiдоцтв на винаходи, 72 рацiоналiзаторських пропозицiй.

У 2013 р. президія Національної Академії Медичних Наук України присудила академічну премію з профілактичної медицини за серію наукових праць чотирьом працівникам кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського: член-кор. НАМНУ, проф. М.А. Андрейчину; проф. В.С. Копчі; проф. Н.А. Васильєвій; доц. О.Л. Івахову, а також проф. В.П. Малому (Харківська медична академія післядипломної освіти). Цієї найпрестижнішої відзнаки були удостоєні такі праці:1) Атлас інфекційних хвороб / [М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарєв та ін.]; за ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – 248 с.; 2) Посібник «Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині» / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2007. – 500 с.; 3) Монографія «Вірусні гепатити і рак печінки» / М.А. Андрейчин, В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копча. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – 188 с.; 4) Навчальний посібник «Гострі респіраторні вірусні інфекції» / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2011. – 304 с.