Наукова робота кафедри передбачає планування та виконання дисертаційних робіт, виконання кафедральних і міжкафедральних науково-дослідних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських і міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт. Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт. 

Напрямки наукових дослiджень кафедри iнфекцiйних хвороб: а) диференцiйне застосування сучасних ентеросорбентiв при кишкових iнфекцiях рiзної етiологiї, лептоспiрозi, вiрусних гепатитах, гострих респіраторних вірусних інфекціях - окремо i в поєднаннi з iмуномодуляторами; б) застосування противiрусних препаратiв, iндукторiв ендогенного iнтерферону та iмуномодуляторiв, окремо i в комбiнацiї, при вiрусних гепатитах та при VZV-iнфекцiї; в) оптимізація комплексного лiкування лептоспiрозу iз застосуванням донорського протилептоспiрозного iмуноглобулiну; г) роль дисфункції ендотелію в патогенезі вірусних гепатитів В і С; д) особливостi мiкробiоценозу кишок при ГКI; е) клінічні особливості патології шкіри на тлі вірусних гепатитів, деяких паразитозів;   є) удосконалення лікування хворих на алергічні і атопічні дерматози; ж) моно- і змішані інфекції, що передаються кліщами, вдосконалення діагностично-лікувальних технологій і заходів біобезпеки.

У 2023 році розпочато нову наукову роботу 0123U101288 «Діагностика, лікування і профілактика кліщових інфекцій в умовах війни та вдосконалення заходів біобезпеки» (2023-2025 рр., керівник д-р мед. наук, проф. Андрейчин М. А.).

З 2020 по 2022 роки колектив кафедри працював над виконанням комплексної науково-дослідної роботи,  яка успішно пройшла конкурсний відбір МОЗ України і отримала державне фінансування, 0118U003451 "Моно- і змішані інфекції, що передаються кліщами, вдосконалення діагностично-лікувальних технологій і заходів біобезпеки" (2020-2022 рр., керівник д-р мед. наук, проф. Андрейчин М. А.,  відповідальний виконавець -  д-р мед. наук, проф. М.І. Шкільна ). Виконано комплексну науково-дослідну роботу на тему: «Вдосконалення діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах» (строки виконання 2014-2017 рр.), результати якої публікувалися в наукових виданнях та доповідалися на міжнародних наукових форумах.

Аспірант кафедри Гуменна  Р.О та  асистент Гук М.Т. під час виконання наукових досліджень в лабораторії по діагностиці інфекцій, які передаються кліщами (2022 р.)

Асистент Гук М.Т. проводить оцінку зразків  на імунофлуоресцентному мікроскопі (2021 р.)

Проф. В.С. Копча в телепередачі "Епіцентри спалаху  COVID-19 на Тернопільщині "Обираємо життя" (2021 р.)

Виступ проф. В.С.Копчі на телебаченні "Про важливе" - усе, що треба знати про COVID-19 (2020 р.)

Вебінар "Спірні питання лікування та профілактики коронавірусної хвороби" . Спікер проф. В.С. Копча (2020 р.)

Телеінтерв'ю професора В.С. Копчі "Грип -міфи чи реальність" ( 2020 р.)

Зустріч провідних фахівців-науковців ТДМУ на чолі з ректором М.М. Кордою із закордонною делегацією (2017 р.)

Під час обговорення наукових напрямків співпраці в науковій сфері (2017 р.)

Проф. С.О. Галникіна під час наукової доповіді. Наукова конференція "Київські дерматологічні дня" (2017  р.)

Доцент М.І. Шкільна. Наукова конференція. Хельсінкі (2017 р.)

Проф. С.О. Галникіна під час виступу на науковій конференції, м. Львів  (2017  р.)

Науковi досягнення кафедри:

1. Отримано нові дані про біохімічні та імунологічні процеси, дисфункцію ендотелію у печінці при вірусних гепатитах В і С, формування фетоплацентарної недостатності у вагітних на тлі цих гепатитів й ризики трансплацентарної передачі збудника.

2. Описано сім раніше не відомих клінічних симптомів інфекційних хвороб.

3. Вперше розроблено термографічну семіотику поширених інфекційних хвороб (гострих респіраторних вірусних інфекцій, вірусних гепатитів, харчових токсикоінфекцій, шигельозу та ін.).

4. Поглиблено знання про механізм лікувальної ефективності різних видів ентеросорбентів, антиоксидантів, гепатопротекторів, імуностимуляторів й обґрунтовано доцільність їх поєднаного застосування при вірусних гепатитах, лептоспірозі і гострих кишкових інфекціях, що полегшує перебіг захворювань і скорочує термін лікування.

5. Запропоновано метод колоносорбції при гострих кишкових інфекціях, що суттєво пришвидшує клінічне одужання і забезпечує санацію кишечнику від патогенних мікроорганізмів без додаткового застосування антибактерійних засобів.

6. Доведено можливість підвищення ефективності рекомбінантних α-інтерферонів та індукторів інтерфероноутворення при вірусних гепатитах за умови попередньої дезінтоксикації організму ентеросорбентами.

7. Розроблено аерозольну інтерферонотерапію гострих респіраторних вірусних інфекцій і доведено її високу клінічну ефективність.

8. Отримано й впроваджено в лікарську практику протилептоспірозний алогенний імуноглобулін, за допомогою якого вдалося утричі знизити летальність при тяжких формах недуги.

9. Вперше в Україні діагностовано ідіопатичну дерматопатію (хворобу Моргелонів) і розроблено її диференційну діагностику.

10. Узагальнено світовий досвід з медичної протидії біотероризму і розроблено низку пропозицій для лікувально-профілактичних закладів й органів охорони здоров’я України.

11. Розроблено і впроваджено нові методи діагностики лямбліозу.

12. Доведено високу ефективність застосування протипаразитарних препаратів у комплексному лікуванні хворих на алергічні дерматози із супутнім лямбліозом.

13. Проведені масштабні обстеження співробітників і студентів ТДМУ ім.. І.Я. Горбачевського та працівників тернопільської університетської лікарні на інфікування їх вірусами гепатитів В і С та на предиктори виникнення цих гепатитів, запропоновано протиепідемічні заходи і комплексне лікування виявлених хворих з використанням новітніх лікувальних програм.

14. Завершене виконання між кафедральної комплексної науково-дослідної роботи «Клініко-епідеміологічне та імунологічне обґрунтування вдосконалення профілактичних і лікувальних технологій при грипі та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях». Розроблено модель розповсюдження ГРЗ в Тернопільській області восени 2009 р. Вдосконалене лікування грипу та інших ГРВІ за допомогою альтабору, інгавірину та ентеросорбентів. Створено модель гострого респіраторного дистрес-синдрому лабораторних тварин і досліджено ефективність синтезованих антиоксидантів.

15. У 2017 році на кафедрі завершена науково-дослідна робота «Вдосконалення діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах».

З 1995 р. на базi кафедри щоквартально видається науково-практичний медичний журнал "Інфекцiйнi хвороби", спiвзасновником якого є Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я. Горбачевського (головний редактор проф. М.А. Андрейчин, вiдповiдальний секретар проф. В.С. Копча). Видано понад 108 чисел цього часопису.

Журнал включено до міжнародних науково-метричних баз «Google Scholar» та «Copernicus». Відповідно до постанови ВАК України від 26.05.2010 р. № 1-05/4 журнал «Інфекційні хвороби» повторно внесений до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі медицини.З 1997 р. М.А. Андрейчин очолює Асоцiацiю iнфекцiонiстiв України; секретар Асоцiацiї - доцент О.Л. Івахiв. Регулярно проводяться з’їзди, науково-практичнi конференцiї i пленуми Асоцiацiї iнфекцiонiстiв України, видаються їх матерiали. Рішення надсилається до Міністерства охорони здоров’я і використовується ним задля боротьби з інфекційними захворюваннями та підвищення якості допомоги населенню.

Науковi досягнення спiвробiтникiв кафедри впровадженi у формi 88 патентiв i авторських свiдоцтв на винаходи, 72 рацiоналiзаторських пропозицiй.

У 2018 році вийшли: Інфекційні хвороби : підручник : у 2 т. / за ред. В. П. Малого, М. А. Андрейчина. – Львів : Магнолія 2006, 2018;  Інфекційні хвороби: підручник для післядипломної освіти: у 2 т. / М.А. Андрейчин, І.М. Асоян, А.В. Бондаренко та ін.; за ред. В. П. Малого, М. А. Андрейчина. – Львів: Магнолія, 2018;  Інфекційні хвороби: підручник / О.А. Голубовська, М.А. Андрейчин, А.В. Шкурба та ін. ‒ 2-е вид., випр. і допов. – Київ: ВСВ «Медицина», 2018. – 730 с.

Основні наукові доробки кафедри (2007-2019 р.р.)

Доц. І.С. Іщук під час проведення наукових досліджень в науково-дослідній лабораторії з діагностики інфекційних хвороб  (2011  р.)

 Доц. М. Шкільна та ас. З. Смаглій в науковій лабораторії (2018  р.)

Щорічно на засіданнях кафедри заслуховуються звіти дисертантів кафедр про виконану наукову роботу та звіти про виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт. У 2013 р. президія Національної Академії Медичних Наук України присудила академічну премію з профілактичної медицини за серію наукових праць чотирьом працівникам кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського: член-кор. НАМНУ, проф. М.А. Андрейчину; проф. В.С. Копчі; проф. Н.А. Васильєвій; доц. О.Л. Івахову, а також проф. В.П. Малому (Харківська медична академія післядипломної освіти). Цієї найпрестижнішої відзнаки були удостоєні такі праці: 1) Атлас інфекційних хвороб / [М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарєв та ін.]; за ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – 248 с.; 2) Посібник «Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині» / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2007. – 500 с.; 3) Монографія «Вірусні гепатити і рак печінки» / М.А. Андрейчин, В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копча. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – 188 с.; 4) Навчальний посібник «Гострі респіраторні вірусні інфекції» / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2011. – 304 с. 

Проф. М.А. Андрейчин, проф. В.С. Копча; проф. Н.А. Васильєва; доц. О.Л. Івахів отримали премію Національної Академії Медичних Наук України з профілактичної медицини за серію наукових праць

 (2014 р.)

Під час роботи над журналом "Інфекційні хвороби" (2017 р.)

Під час проведення підсумкової науково-практичної конференціїї (2016 р. )

 р.Я.І. Йосик під час роботи Options ISIRV, що проходила у м. Кейптаун , ПАР ( 2013 )

Я.І. Йосик під час роботи Isirv-AVG (antiviralgroup) Conference Influenza and other Respiratory Virus Infections, що проходила у м. Остін, США ( 2015 р. )

Я.І. Йосик під час роботи Third isirv-AVG (antiviralgroup) Conference Influenza and other Respiratory Virus Infections, що проходила у м. Токіо (2014  р.)

Викладачі кафедри Н.Ничик та Я. Йосик під час тренінгу, м. Київ (2018 р.)

З 2017 року колектив кафедри працював над виконанням держбюджетної теми «Вивчення епідеміології, патогенезу і клініки Лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області, та вдосконалення його діагностики, терапії, реабілітаційних заходів і профілактики», відповідальним виконавцем якої була доц. М.І. Шкільна. Станом на грудень 2018 р. обстежено працівників лісових господарств семи областей та складено інтерактивну карту поширення Лайм-бореліозу у людей з груп ризику (понад 1200 чоловік) та інфікування бореліями іксодових кліщів (970), підготовлені до друку методичні рекомендації з діагностики, лікування і профілактики Лайм-бореліозу для лікарів-інфекціоністів, сімейних лікарів і лікарів суміжних спеціальностей, вперше виявлено два види борелій, які раніше не були відомі  в Україні, вперше розроблено термографічну семіотику цієї інфекції у людей і запропоновано клінічні та термографічні критерії її диференційної діагностики і оцінки ефективності лікувальних заходів, удосконалено комплексну терапію Лайм-бореліозу в різних вікових групах з врахуванням клінічної форми захворювання тощо. Результати наукових досліджень регулярно публікуються та доповідаються на наукових симпозіумах та конференціях.

Колеги з Білої Підляски (2014  р.)

Люблін. Польща. Інститут медицини села (2014 р.)

Наукова конференція в Чікаго (2018 р.)

Доцент М.І. Шкільна. Наукова конференція в Бостоні (2018  р.)

Українська делегація.  Наукова конференція. Варшава (2018 р.)

 Науково-практична конференція. Варшава (2018  р.)

Доцент М.І. Шкільна. Наукова конференція. Париж, Франція (2017 р.)

Науково-практична конференція з дерматовенерології, Тернопіль (2017 р.)

Новий імунофлюоресцентний мікроскоп, на якому працівники кафедри вивчають антитлі до збудників кліщових інфекцій  (2020 р.)

УЗД-діагностику проводять асистенти З.В. Смаглій та К.Б. Штокайло (2021 р.)