Монографії, патенти

МОНОГРАФІЇ

1. Справочник по дифференциальной диагностике инфекционных болезней / Под ред. А.Ф. Фролова, Б.Л. Угрюмова, Е.К. Тринус. – К.: Здоров’я, 1983. – 216 с.

2. Справочник по дифференциальной диагностике инфекционных болезней / Под ред. А.Ф. Фролова, Б.Л. Угрюмова, Е.К. Тринус. – Изд. 2-е. – К.: Здоров’я, 1987. – 288 с.

3. Справочник по инфекционным болезням у детей / Под ред. Л.А. Тришковой, С.А. Богатыревой. – К.: Здоров’я, 1990. – 368 с.

4. Бактериальный эндотоксикоз / Б.З. Шенкман, М.А. Андрейчин, С.А. Степанов, Н.В. Богомолова. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1991. – 239 с.

5. Посібник з клініки, діагностики та лікування інфекційних хвороб в умовах поліклініки / За ред. М.А. Андрейчина. – Київ: Здоров’я, 1992. – 256 с.

6. Закалюжний М.М., Андрейчин М.А. Посібник з анатомічної і клінічної термінології. – К.: Здоров’я, 1993. – 224 с.

7. Андрейчин М.А., Булгаков В.А., Шабловська Є.О. Важливі зоонози. – К.: Здоров’я, 1994. – 256 с.

8. Андрейчин М.А. ВІЛ-інфекція (Лекції). – Тернопіль, 1996. – 33 с.

9. Діагностика, терапія та профілактика інфекційних хвороб в умовах поліклініки / За ред. М.А. Андрейчина. – 2-е вид., переробл. і доповн. – Л.: вид-во «Медична газета України», 1996. – 352 с.

10. Инфекционные болезни / Под ред. В.И. Покровского. – М.: Медицина, 1996. – 528 с. Андрейчин М.А. Разделы «Острые респираторные вирусные инфекции. Грипп. Парагрипп. Респираторно-синцитиальная инфекция. Риновирусная инфекция. Аденовирусная инфекция. Легионеллез».

11. Довідник фельдшера / За ред. М.А. Андрейчина: В 2-х кн. – К.: Здоров'я, 1997. Кн. 1 – 664 с. Кн. 2 – 760 с.

12. Андрейчин М.А., Васильєва Н.А. Інфекційні та паразитарні хвороби // Довідник фельдшера / За ред. М.А. Андрейчина. – К.: Здоров'я, 1997. – Кн. 1. – С. 317-465.

13. Андрейчин М.А., Чемич М.Д. Протиепідемічні заходи // Довідник фельдшера / За ред. М.А. Андрейчина. – К.: Здоров'я, 1997. – Кн. 2. – С. 578-624.

14. Андрейчин М.А. Гострі респіраторні хвороби (лекції). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – 38 с.

15. Андрейчин М.А. ВІЛ-інфекція (лекції). – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. -38с.

14. Андрейчин М.А., Ивахив О.Л. Бактериальные диареи. – К.: Здоров'я, 1998. – 412 с.

16. Савчак В., Галникіна С. Практична дерматологія: Навчальний посібник. – К.: Укрмедкнига, 1998. – 272 с.

17. Івахів О.Л. Правець (лекція). - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 24 с.

18. Медицина дитинства / За ред. П.М. Мощича. – Т. 3. – Київ: Здоров'я, 1999. – 768 с. (с. 37-57, 146-147, 151-156, 217-229, 231-234,269-321).

19. Андрейчин М.А., Івахів О.Л., Кіт О.М. Хірургічні аспекти інфекційних і паразитарних хвороб // Клінічна хірургія / За ред. Л.Я. Ковальчука, В.Ф. Саєнко, Г.В. Книшова. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – С. 391-460.

20. Андрейчин М.А., Копча B.C. Епідеміологія: Підручник. – Тернопіль: .Укрмедкнига, 2000. – 382 с.

21. Основи догляду в домашніх умовах: Навчальний посібник для патронажних медичних сестер / Під ред. І.Г. Усіченка, А.В. Царенка, С.А. Місяка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 372 с.

22. Андрейчин М.А. Вірусні гепатити (лекція). – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 51 с.

23. Андрейчин М.А., Вишневська Н.Ю. Хронічний гепатит // Проблеми остеопорозу / За ред. Л.Я. Ковальчука. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 203-213.

24. Андрейчин М.А., Івахів О.Л. Медсестринство при інфекційних хворобах. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 385 с.

25. Андрейчин М.А., Козько В.М., Копча В.С. Шигельоз. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 362 с.

26. Епідеміологія екстремальних умов з курсом військової епідеміології / Андрейчин М.А., Копча В.С., Крушельницький О.Д., Нарожнов В.В. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 270 с.

27. Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / Андрейчин М.А., Руденко А.О., Івахів О.Л., Чемич М.Д.. – Укрмедкнига. – 2002. – 144 с.

28. Нариси з історії клінічної інфектології в Україні / За ред. М.А. Андрейчина. – Укрмедкнига. – 2002 р. – 308 с.

29. Андрейчин М.А. Инфекционные болезни // Рецептурный справочник врача / Под ред. И.С. Чекмана, И.Ф. Поляковой. – 8-е изд., перераб. и доп. – К.: Здоров’я, 2003. – 1196 с. – С. 687-754.

30. Медицинская химия и клиническое применение диоксида кремния / Андрейчин М.А., Белякова Л.А., Билынский Б.Т. и др. Под ред. А.А. Чуйко. – К.: Наукова думка, 2003. – 416 с.

31. Infectious diseases / Ed E. Nikitin, M. Andreychyn. – Ternopil: Ukrmedknyga, 2004. – 364 p.

32. Трудный диагноз (мертвые учат живых): Учебно-методическое пособие для студентов и врачей / Богадельников И.В., Андрейчин М.А., Анохина Л.И. и др. Под ред. И.В. Богадельникова, В.Л. Зубарева, А.В. Кубышкина. – Симферополь: ООО Издат. дом «РичФокс», 2004. – 444 с.

33. Андрейчин М.А., Чоп’як В,В., Господарський І.Я. Клінічна імунологія та алергологія: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 386 с.

34. Збірник праць Наукового тов-ва ім. Шевченка – Т. 1 / Андрейчин М.А. (відповідальний редактор). – Тернопіль, 2004. – 316 с.

35. Андрейчин М.А., Копча В.С. Біотероризм. Медична протидія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 300 с.35. Андрейчин М.А. Інфекційні та паразитарні хвороби // Сімейна медицина / За ред. В.Б. Гощинського, Є.М. Стародуба. – Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2005. – Розділ 13. – С. 681-753.

36. Methodical instructions for students to the practical classes on epidemiology // Андрейчин М.А., Качор В.О., Іщук І.С. та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 96 с.

37. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю., Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2006. – 233 с.

38. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині /За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2007. – 500 с.

39. Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачовського: історія і сучасність / За ред. В.В. Файфури, Я.Я. Боднара, А.Х. Завальнюка. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 320 с.

40. Ковальчук М.Т. Хвороби шкіри. Кольоровий атлас. – Тернопіль, ТДМУ, 2008. – 208 с.

41. Малий В.П., Андрейчин М.А. Черевний тиф (Нове про патогенез, діагностика, лікування): Монографія. – Харків, 2009. – 142 с.

42. Вірусні гепатити і рак печінки / М.А. Андрейчин, В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копча. - Тернопіль: ТДМУ, 2010. - 188 с.

43. Атлас інфекційних хвороб / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2010. – 278 с.

44. Галникіна С.О., Голяченко Г.Б., Голяченко А.О. Хронічні дерматози у дітей. - 2010 ISBN 978-966-2392-06-7 Ум. друк. арк. 3,02 ,

45. Довідник Асоціації інфекціоністів України / М.А. Андрейчин, Н.Ю. Вишневська, О.Л. Івахів, В.С. Копча, Н.А. Ничик. – Тернопіль, 2010. – 200 с.

46. Фармакотерапія: підручник для студентів фармацевтичних факультетів / За ред. О.В. Крайдашенко, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба. - Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Копча В.С. - Вінниця: Нова книга, 2010. - С. 351-394.

47. Infectious diseases: classification, diagnostic, schemes and treatment. Stady aid. / Chemych M., Andreychyn M., Ilyina N., Zakhlebayeva V., Trotska I. – Sumy: Sumy State University, 2011. – 270 p.

48. Гострі респіраторні вірусні інфекції / Андрейчин М.А., Малий В. П., Ковальчук Л.Я. та ін. – Тернопіль: ТДМУ 2011. – 304 с.

49. Андрейчин М.А., Івахів О.Л. Медсестринство при інфекційних хворобах: підручник. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль: ТДМУ, 2011. - 472 с.

50. Перинатальные инфекции / Жиляев Н.И., Васильева Н.А, Жиляев Н.Н., Савула М.М., Маланчук Л.М., Куценко А.В. - Тернополь: Підручники і посібники, 2011. - 320 с.

51. Інфекційні хвороби: підручник / за ред. О.А. Голубовської. ─ К.: ВСВ «Медицина», 2012. ─ 728 с.

52. Епідеміологія : базовий підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / М.А. Андрейчин, З.П. Василишин, Н.О. Виноград та ін.; за ред. І. П. Колеснікової. – Вінниця : Нова Книга, 2012. – 576 с.

53. Практичне медсестринство: навч. посіб. / За ред. Л.Я. Ковальчука (Розділ 6. Практичні навички з інфекційних хвороб та епідеміології – В.О. Качор, С. 165-182). – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – 432 с.

54. Андрейчин М.А., Андрейчин С.М., Бабінець Л.С. та ін. Майбутнє твориться сьогодні (2007-2012). - Тернопіль: ТДМУ, 2012. - 428 с.

55. Грипп (сезонный, птичий, пандемический) и другие ОРВИ / Под ред. В.П. Малого, М.А. Андрейчина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 320 с.

56. Фармакотерапия: учебник для студентов фарма-цевтических факультетов / Под ред. О.В. Крайдашенко, И.Г. Купновицькой, И.Н. Клища, В.Г. Лизогуба. - Винница: Нова книга, 2013. - С. 307-335. (Раздел II. Фармакотерапия заболеваний. Глава 10. Фармакотерапия инфекционных заболеваний. - Авторы: Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Копча В.С. - С. 307-335).

57. Инфекционные болезни: учебник / под ред. О.А. Голубовской. - Киев: ВСИ «Медицина», 2014. - 784 с. (Авторы: Андрейчин М.А., Васильева Н.А. (Лямблиоз - с. 178-184, Лептоспироз - 593-605); Копча В.С.; Ивахив О.Л.)

58. Сімейна медицина / за ред. В.Б. Гощинського, Л.С. Бабінець, Є.М. Стародуба. - 2-ге вид., доповн., переробл. - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2014. - 1161 с. Розділ 14. Інфекційні та паразитарні хвороби (С. 958-1036). Автори - Андрейчин М.А. (бруцельоз, висипний тиф, вітряна віспа, гіардіаз, гострі респіраторні вірусні хвороби, кашлюк, орнітоз, сальмонельоз, сибірка, холера - 963-967, 974-975, 981-985, 994-995, 1005-1006, 1011-1012, 1013-1015, 1028-1029), Васильева Н.А. (ботулізм, висипний тиф, ВІЛ-інфекція/СНІД, вітряна віспа, гельмінтози, дифтерія, епідемічний паротит, інфекційний мононуклеоз, кашлюк, кір, лейшманіоз, лептоспіроз, малярія, менінгококова інфекція, педикульоз, поліомієліт, правець, сальмонельоз, сибірка, сказ, скарлатина, токсоплазмоз, харчові токсикоінфекції, холера, черевний тиф, паратиф А, паратиф В, шигельоз - 962-963, 965-969, 974-978, 985-988, 992-993, 994-1004, 1006-1012, 1013-1021, 1028-1031, 1033-1035), Копча В.С. (натуральна віспа, сап, чума - 1004-1005, 1012-1013, 1031-1033), Івахів О.Л. (вірусні гепатити, вірусні діареї, хвороба від котячої подряпини, хвороба Лайма - 969-974, 1021-1024), Іщук І.С. (дифтерія, кандидоз - 985-987, 993-994), Луцук О.С. (амебіаз, балантидіаз, гіардіаз - 958-960, 981-982), Вишневська Н.Ю. (бешиха, герпес оперізувальний, герпес простий, єрсиніози, жовта гарячка, ящур - 960-962, 978-981, 988-992, 1035-1036).

59. Лептоспіроз: монографія / Н.А. Васильєва, М.А. Андрейчин. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – 276 с.

60. Атлас інфекційних хвороб / [М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарєв та ін.] ; за ред. М.А. Андрейчина. – 2-е вид., випр. і допов. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. – 288 с.

Методичні рекомендації

1. Локай А.И. Лечение и профилактика отравлений бледной поганкой: Метод. письмо. – Тернополь, 1968. – 10 с.

2. Локай А.И., Богачик Л.И. Диагностика отравлений бледной поганкой: Метод. письмо. – Тернополь, 1968. – 13 с.

3. Андрейчин М.А., Богачик Л.І. Спостереження за перехворілими інфекційним гепатитом та їх лікування в диспансерних умовах: Метод. реком. – Тернопіль, 1969. – 15 с.

4. Угрюмов Б.Л., Татьянко Н.В., Вовк А.Д., Ленартович Л.С., Остапенко А.А., Васьковская М.Г., Строганов Б.В., Богачик Л.И., Андрейчин М.А. Лечебная тактика при вирусном гепатите: Метод. рекомендации. – К., 1977. – 18 с.

5. Диагностика и лечение поражений желчных путей при вирусном гепатите: Метод. рекомендации / М.А. Андрейчин, Л.И. Богачик, А.Л. Кравченко, И.А. Сытник, А.С. Сокол, Н.И. Ткачук. - К., 1981. - 12 с.

6. Комплексная терапия вирусного гепатита при затянувшейся реконвалесценции: Методические рекомендации / Андрейчин М.А., Угрюмов Б.Л., Фролов А.Ф., Васильева Н.А., Пизар Г.В., Толкачев В.С.. – Киев, 1984. – 13 с.

7. Методичні рекомендації з контролю за вихованням здорової дитини / І.С. Сміян, Н.Я. Ходорчук, О.С. Луцук, Л.К. Луцук. - Тернопіль, 1985. - 6 с.

8. Індивідуальний календар дитини: Метод. реком. / І.С. Сміян, Н.Я. Ходорчук, О.С. Луцук, Л.М. Слободян, Л.К. Луцук. - Тернопіль, 1987.

9. Организация инфузионной терапии в инфекционном стационаре: Метод. реком./ М.А. Андрейчин, А.С. Луцук, Н.Д. Чемич, И.С. Ищук. - Тернополь, 1987. - 20 с.

10. Принципы лечения больных вирусными гепатитами: Метод. реком. / А.Ф. Фролов, Б.Л. Угрюмов, А.Д. Вовк, Н.В. Татьянко, М.А. Андрейчин. - К., 1990. - 19 с.

11. Застосування тепловізійного методу в діагностиці інфекційних захворювань: Метод. реком. / М.А. Андрейчин, І.Г. Гнатович, О.С. Луцук, В.О. Качор, М.Д. Чемич, С.М. Андрейчин, Л.А. Туркот, В.В. Тележинський. – Тернопіль, 1991. – 30 с.

12. Використання ентеросорбентів у комплексному лікуванні хворих на гострі кишкові інфекції: Методичні рекомендації / Андрейчин М.А., Гебеш В.В., Івахів О.Л., Луцук О.С., Чемич М.Д., Андрейчин С.М., Погоріла М.А., Васильєва Н.А., Хомич Р.П., Адамович О.П. – Тернопіль, 1992. – 18 с.

13. Використання лазерної і магнітолазерної терапії в дерматології: Методичні рекомендації // Коляденко В.Г., Андрейчин М.А., Галникіна С.О., Савчак В.І., Шупенько М.М., Андрашко Ю.В. – Київ – Тернопіль – Ужгород, 1996. – 16 с.

14. Діагностика, лікування і профілактика еризипелоїду: Метод. реком. / М.А. Андрейчин, В.В. Тележинський, І.Я. Дзюбановський. - Тернопіль, 1996. - 20 с.

15. Методи дослідження ендогенної інтоксикації організму: Метод. рекомендації / М.А. Андрейчин, М.Д. Бех, В.В. Дем'яненко, А.3. Ничик, Н.А. Ничик. – Київ, 1998. – 31 с.

16. Діагностика і лікування холери на тлі алкоголізму: Метод. рекомендації / Кириченко Д.Ф., Андрейчин М.А., Кириченко П.Д., Титовський С.П. // Інфекційні хвороби. – 1998. – № 2. – С. 59-64.

17. Клініка, діагностика та лікування лептоспірозу: Метод. рекомендації / Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Дегтярьова P.M., Івахів О.Л., Матяш B.I. – Київ, 2000. – 24 с.

18. Лікувальна фізкультура в комплексній терапії хронічних гепатитів: Метод. рекомендації / Андрейчин М.А., Коваль В.Б., Іщук І.С. – Київ, 2003. – 20 c.

19. Принципи раціональної антибіотикотерапії: Методичні рекомендації / Ребенок Ж.О., Андрейчин М.А., Копча В.С. – Київ, 2003. – 44 с.

20. Безсимптомний перебіг HBV-інфекції у вагітних, ризик розвитку та прогнозування акушерських ускладнень: Методичні рекомендації / Андрейчин М.А., Рандюк Ю.О., Сокол А.М., Кардаш В.Е. – Київ, 2005. – 26 с.

21. Нове в діагностиці, лікуванні та вторинній профілактиці хронічного гепатиту С: Методичні рекомендації / Андрейчин М.А., Колесник Ю.М., Рябоконь О.В. – Київ, 2005. – 32 с.

22. Лікування хворих на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції / Методичні рекомендації / Москалюк В.Д., Андрейчин М.А., Качор В.О. – Київ, 2006. – 24 с.

23. Клінічні прояви, діагностика та лікуванняоперізувального герпесу і постгерпетичної невралгії: Метод. рекомендації / Андрейчин М.А., Ярош О.О., Кононенко В.В. – К., 2007. – 31 с.

24. Грип (сезонний і пандемічний): Метод. рекомендації / В.П. Малий, О.К. Полукчи, М.А. Андрейчин, О.В. Гололобова, А.О. Швайченко, П.В. Нартов. - Харків, 2010. - 54 с.

25. Сучасна діагностика та етіотропне лікування токсоплазмозу у вагітних: Методичні рекомендації / Бондаренко А.М., Копча В.С. – Київ: Мінерал АГН України, 2010. – 66 с.

26. Схема історії хвороби: Методичні вказівки для студентів / Луцук О.С., Копча B.C., Васильєва Н.А., Пізар Г.В. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998. – 21 с.

27. Методичні вказівки для студентів до практичних занять з інфекційних хвороб / Андрейчин М.А., Іщук І.С., Івахів О.Л., Луцук O.C., Борак В.П., Васильєва Н.А., Качор В.О., Кійко Л.Г., Копча B.C., Пізар Г.В. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – 92 с.

28. Методичні вказівки для студентів до практичних занять з епідеміології / Андрейчин М.А., Іщук І.С., Івахів О.Л., Копча В.С., Луцук О.С., Борак В.П., Васильєва Н.А., Качор В.О., Кійко Л.Г., Ничик Н.А., Пізар Г.В. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 90 с.

29. Качор В.О., Андрейчин М.А. Methodical instructions for students to the practical classes on epidemiology: Методичні рекомендації. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 96 с. (5,58 друк. арк.).

30. Профілактика професійних ВІЛ-інфекцій та гепатитів В і С у сфері медичних послуг / Кундієв Ю.І., Андрейчин М.А., Нагорна А.М., Копча В. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – 72 с.

ПАТЕНТИ

1968

1. А.с. 209654 СССР, МПК А61m Ректальный распылитель / Луцук А.С. – 1116216/31-16; Заявл. 06.12.1966; Опубл. 26.01.1968. Бюл. № 5.

1969

2. А.с. 254015 СССР, МПК А61k Кислородный пенообразователь / Луцук А.С. – 1283789/31-16; Заявл.18.11.1968; Опубл. 07.10.1969. Бюл. № 31.

1978

3. А.с. 619858 СССР. Способ определения инфицирования желчевыводящих путей / Андрейчин М.А., Сытник И.А. – 21.04.78

1979

4. А.с. 665897 СССР. Капсула для взятия содержимого желудочно-кишечного тракта / Сытник И.А., Андрейчин М.А. – 1979. – Бюл. № 21

1982

5. А.с. 919674 СССР, МПК А61В17/34 Способ введения пункционной иглы во флакон через резиновую пробку и устройство для раздвигания слоев материала пробки / Луцук А.С., Луцук А.С. – 2702372/28-13; Заявл.26.12.1978; Опубл. 15.04.82. Бюл. № 14.

6. А.с. 950766 СССР. Способ определения чувствительности микроорганизмов из желчевыводящих путей к антибиотикам / Сытник И.А., Андрейчин М.А., Климнюк С.И. – 2617298; Заявл. 12.04.78; Опубл. 14.04.82. Бюл. № 30.

1983

7. А.с. 1047480 СССР, МПК А61М25/00 Дуоденальный зонд / Андрейчин М.А., Пизар Г.В., Луцук А.С., Кийко Л.Г. – 3439985/28-13; Заявл. 14.05.82; Опубл. 15.10.83. Бюл. № 38.

1984

8. А.с. 1111740 СССР, МПК А61В17/00 Способ подготовки к ректороманоскопии / Андрейчин М.А., Луцук А.С. – 3488926/28-13; Заявл. 21.06.82; Опубл. 07.09.84. Бюл. № 33.

1986

9. А.с. 1205001 СССР, МПК G01N11/10 Устройство для измерения вязкости жидкости / Андрейчин М.А., Толкачев В.С., Ахметшин А.Г.,Луцук А.С. – 3727949/24-25; Заявл. 13.04.84; Опубл. 15.01.86. Бюл. № 2.

10. А.с. 1220653 СССР, МПК А61В17/34 Способ проведения иглы через пробку флакона / Луцук А.С., Андрейчин С.М. – 3726189/28-14; Заявл. 13.04.84; Опубл. 30.03.86. Бюл. № 12.

11. А.с. 1255146 СССР, МПК А61М31/00 Устройство для орального введения жидкости в организм / Луцук А.С., Ищук И.С., Андрейчин М.А. – 3859439/28-14; Заявл. 29.12.84; Опубл. 07.09.86. Бюл. № 33.

1987

12. А.с. 1287000 СССР. Способ дифференциальной диагностики вирусного гепатита и механической желтухи /Андрейчин М.А., Толкачев В.С. – 3496978/28-14 (152680); Заявл. 01.10.82; Опубл. 1987. – Бюл. № 4

13. А.с. 1303167 СССР, МПК А61М25/00 Способ дуоденального зондирования / Андрейчин М.А., Луцук А.С. – 3816311/28-14; Заявл. 23.11.84; Опубл. 15.04.87. Бюл. № 14.

14. А.с. 1319849 СССР, МПК А61G1/06 Устройство для взвешивания пациентов в положении лежа / Луцук А.С. – 3751618/28-14; Заявл. 13.04.84; Опубл. 30.06.87. Бюл. № 24.

1988

15. А.с. 1409931 СССР. Способ диагностики тяжести течения пищевой токсикоинфекции / Андрейчин М.А., Китай Г.П., Корбыло Я.В. – Заявл. 24.12.85; Опубл. 15.03.88. Бюл. № 26.

1989

16. А.с. 1469461 СССР, МПК G01N33/48 Способ оценки течения пищевой токсикоинфекции / Андрейчин М.А., Чемич Н.Д., Луцук А.С. – 4238314/28-14; Заявл. 27.04.87; Опубл. 30.03.89. Бюл. № 12.

1990

17. А.с. 1586712 СССР. МПК А61К35/14, А61К 31/425 Способ лечения вялотекущих осложнений гонореи / Корнелишин Н.Ф. – Заявл. ; Опубл. 22.04.90. Бюл. № 31.

18. А.с. 1591984 СССР. МПК А61К31/505 Способ лечения острой гонореи осложненного течения / Корнелишин Н.Ф. – Опубл. 15.05.90. – Бюл. № 34.

19. А.с. 1623656 СССР Способ прогнозирования эффективности лечения вирусного гепатита продигиозаном / Андрейчин М.А., Рудчик А.С., Борак В.Ф. – Заявл.; Опубл. 1.10.90.

1991

20. А.с. 1677635 СССР Способ диагностики хронического холецистохолангита / Андрейчин М.А., Погорила М.А. – 4285054/14/117 245; Заявл. 13.07.87; Опубл. 15.09.91. Бюл. № 34.

21. А.с. 1706099 СССР Способ получения биосорбента / Андрейчин М.А. и др. – Опубл. 15.09.91.

1992

22. А.с. 1718802 СССР, МПК А61В5/02 Способ оценки состояния кожи и подкожно-жировой клетчатки / Смиян И.С., Андрейчин М.А., Луцук А.С., Копча В.С. – 4751152/14; Заявл. 19.07.89; Опубл. 15.03.92. Бюл. № 10.

23. А.с. 1771742 СССР Способ моделирования гепатита / Андрейчин М.А., Гнатюк М.С., Ковальчук С.Ф., Сорока Н.Е., Хомич Р.П. – Опубл. 1.07.92. Бюл. № 40.

1993

24. А.с. 1607121 СССР Способ получения углеродного сорбента / Демьяненко В.В., Бех Н.Д., Стрелко В.В., Андрейчин М.А., Картель Н.Г., Демьяненко С.М., Процюк И.П. – Заявл. 15.07.90; Опубл. 1993. – № 4.

25. Патент 10046 А Україна МПК А61К35/00 Спосіб посилення жовчовиділення при ураженні печінки у лабораторних тварин / Сміян І.С., Андрейчин М.А., Гнатюк М.С. – Опубл. 23.12.93.

1996

26. Патент 10093 А Україна, МПК 5 А61К31/71, А61К31/745 Спосіб лікування захворювань товстої кишки / Луцук О.С., Андрейчин С.М., Копча В.С., Гнатюк М.С. – 93006792; Заявлено 21.10.93; Опубл. 30.09.96. Бюл. № 3.

27. Патент 10096 А Україна МПК А61В10/00 Спосіб діагностики важкості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій / Андрейчин М.А., Качор В.О. – 93006957; Заявл. 26.07.93; Опубл. 30.09.96. Бюл. № 3.

1997

28. Патент 15250 А Україна, МПК 5 А61В17/34 Пристрій для пункції / Андрейчин М.А., Луцук О.С., Кравців С.І. – 94051503; Заявлено 26.03.93; Опубл. 30.06.97. Бюл. № 3.

1998

29. Патент 23908 А Україна, МКИ 5 А03В23/23 Спосіб посилення жовчовиділення у лабораторних тварин / Гудима А.А., Андрейчин М.А., Гнатюк М.С., Хміль С.В. – 96103999; Заявл. 22.10.96; Опубл. 31.08.98. Бюл. № 4.

2001

30. Патент 41603 А Україна, МКИ 5 А23К1/16, А23К1/175, А61К35/80 Кормова добавка / Дем’яненко В.В., Крук З. (Pl), Андрейчин М.А. та ін. – 2000105721; Заявл. 10.10.2000; Опубл. 17.09.2001. Бюл. № 8.

2002

31. Пат. 44089 А. Україна, МПК А61К47/00, А61В5/0215 Спосіб діагностики порушень евакуаторної функції кишки / Луцук А.О., Луцук О.С. – № 2001042842; Заявлено 25.04.01; Опубл. 15.01.02. Бюл. 1.

32. Пат. 44090 А. Україна, МПК А61В10/00, G01K13/00 Спосіб оцінки клінічного перебігу шигельозу / Андрейчин М.А., Луцук О.С., Качор В.О. – № 2001042843; Заявлено 25.04.01; Опубл. 15.01.02. Бюл. 1.

33. Пат. 44667 А. Україна, МПК А61К 39/395, 35/16 Спосіб отримання протилептоспірозного імуноглобуліну / М.А. Андрейчин, Н.А. Васильєва, Н.Р. Юнка, П.І. Лучанко, Л.В. Назарчук. – № 98031331; Заявлено 17.03.98; Опубл. 15.02.02. Бюл. 2. – 2 с.

34. Пат. 44676 А. Україна, МПК А61К 39/395. Спосіб лікування хворих на лептоспіроз / М.А. Андрейчин, Н.А. Васильєва. – № 99052629; Заявлено 12.05.99; Опубл. 15.02.02. Бюл. 2. – 2 с.

35. Пат. 45048 А. Україна, МПК А61В 8/08. Спосіб оцінки тяжкості клінічного перебігу проктиту / С.М. Андрейчин, В.С. Копча, О.С. Луцук, А.О. Луцук. – № 2001042461; Заявлено 12.04.2001; Опубл. 15.03.02. Бюл. 3. – 2 с.

36. Пат. 45051 А. Україна, МПК А61F13/00 Джгут медичний / Луцук О.С. – № 2001042464; Заявлено 12.04.01; Опубл. 15.03.02. Бюл. 3.

37. Пат. 46996 А. Україна, МПК А61В5/00, А61В10/00 Спосіб отримання слини на дослідження / Луцук О.С., Андрейчин М.А., Копча В.С., Івахів О.Л. – № 2001053123; Заявлено 07.05.2001; Опубл. 17.06.2002. Бюл. № 6.

38. Пат. 47681 А. Україна, МПК А61В7/00 Бінауральний акустичний пристрій / Луцук О.С., Луцук А.О. – № 2001075024; Заявлено 17.07.01; Опубл. 15.07.02. Бюл. 7.

39. Пат. 47682 А. Україна, МПК А61В7/00, 17/00 Спосіб введення зонда у шлунок / Луцук О.С. – № 2001075025; Заявлено 17.07.01; Опубл. 15.07.02. Бюл. 7.

40. Пат. 47788 А. Україна, МПК А61Н9/00, А61М3/02 Спосіб усунення порушень моторної функції товстої кишки / Луцук А.О., Луцук О.С. – № 20010963673; Заявлено 17.09.01; Опубл. 15.07.02. Бюл. 7.

41. Пат. 48864 А. Україна, МПК А62В7/00, А62В7/101 Марлева захисна маска / Луцук А.О., Луцук О.С., Боцюк З.І. – № 2002020818; Заявлено 01.02.02; Опубл. 15.08.02. Бюл. 8.

42. Пат. 50247 А. Україна, МПК А61М5/155 Спосіб інфузії рідини в організм / Андрейчин М.А., Луцук О.С., Дем’яненко С.М. – № 2001128300; Заявлено 04.12.01; Опубл. 15.10.02. Бюл. 10.

43. Пат. 50521 А. Україна, МПК А61В6/08, 17/00 Спосіб виявлення дефекту внутрішнього порожнистого органу / Луцук О.С., Лойко І.К. – № 2002020904; Заявлено 05.02.02; Опубл. 15.10.02. Бюл. 10.

44. Патент України 52544 МПК А61К31/00, 45/00 Спосіб лікування хворих на папіломавірусну інфекцію / Галникіна С.О. – № 2002097466; Заявл. 16.09.2002; Опубл. 16.12.2002. Бюл. № 12.

45. Деклараційний патент України 52546 МПК А61К31/15 Спосіб лікування хворих на атрофічний кольпіт / Галникіна С.О., Хміль С.В. – № 2002097620; Заявл. 23.09.2002; Опубл. 16.12.2002. Бюл. №12.

46. Деклараційний патент України 52553 МПК А61К38/38, А61К38/54 Спосіб лікування хворих на ксероз шкіри / Галникіна С.О. – № 2002107963; Заявл. 07.10.2002; Опубл. 16.12.2002. Бюл. №12.

2003

47. Деклараційний патент 55686 Україна, МПК А 61В17/00. Спосіб катетеризації сечового міхура / Іщук І.С., Луцук О.С., Лойко І.І. – № 2002043466; Заявл. 25.04.2002; Опубл. 15.04.2003. Бюл. № 4.

48. Деклараційний патент 61221 Україна. МПК А61К38/00 Спосіб лікування хворих на хронічний гепатит / Андрейчин М.А., Господарський І.Я. – № 2002097280; Заявл. 09.09.2002; Опубл. 17.11.2003. Бюл. № 11.

49. Деклараційний патент 62184 Україна, МПК А 61К38/00. Спосіб лікування хворих на вірусні гепатити / В.О. Качор. – № 2003010362; Заявл. 15.01.2003; Опубл. 15.12.2003. Бюл. № 12

2004

50. Деклараційний патент України 63388. МПК G01N33/53 Спосіб лікування хворих на атопічний дерматит / М.Т. Ковальчук. – № 200304204; Заявлено 10.04.2003; Опубл. 15.01.2004; Бюл. № 1.

51. Деклараційний патент 64469 Україна, МПК А61К38/21. Спосіб лікування хворих на кліщовий енцефаліт / Морочковський Р.С., Андрейчин М.А., Луцук О.С. – № 2003065251; Заявл. 06.06.2003; Опубл. 16.02.2004. Бюл. № 2.

52. Деклараційний патент 64470 А Україна, МПК А61В5/00, А61В8/00. Спосіб оцінки клінічного перебігу гломерулонефриту / Борак І.В., Федорців О.Є., Борак В.П. – № 2003065252; Заявл. 06.06.2003; Опубл. 16.02.2004. Бюл. № 2

53. Деклараційний патент 64472 Україна, МПК А 61В10/00, G01N33/531. Спосіб діагностики шигельозу / Копча В.С., Андрейчин М.А., Луцук О.С. – № 2003065255; Заявл. 06.06.2003; Опубл. 16.02.2004. Бюл. № 2

54. Деклараційний патент 65140 А Україна, МПК А61М25/01Б А61М37/00. Дренажний пристрій /Андрейчин Ю.М., Луцук О.С., Качор В.О. – № 2003065247; Заявл. 06.06.2003; Опубл. 15.03.2004. Бюл. № 3.

55. Деклараційний патент 65141 А Україна, МПК А61М37/00, А61J7/00. Спосіб введення розчину лікарського засобу в організм / Івахів О.Л., Банадига Н.В., Луцук А.О., Луцук О.С. – № 2003065248; Заявл. 06.06.2003; Опубл. 15.03.2004. Бюл. № 3

56. Деклараційний патент 65142 А Україна, МПК G01N33/53, А61В5/00. Спосіб діагностики гепатитів В і С / Андрейчин М.А., Господарський І.Я., Луцук О.С. – № 2003065250; Заявл. 06.06.2003; Опубл. 15.03.2004. Бюл. № 3

57. Пат. 65236 А Україна, МПК 7 G01N33/53. Спосіб прогнозування перебігу лептоспірозу / Н.А. Васильєва, М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів. – № 2003065782; Заявлено 23.06.2003; Опубл. 15.03.2004. Бюл. 3. – 2 с.

58. Патент 66249 А Україна, МПК A61К35/78. Спосіб лікування хворих з ураженням товстої кишки / В.С. Копча, М.А. Андрейчин, О.С. Луцук. – № 2003098278; Заявлено 08.09.2003; Опубл. 15.04.2004, Бюл. № 4.

59. Деклараційний патент 71451 А Україна, МПК А61L 9/20. Пристрій для санітарно-епідеміологічної санації салону транспортного засобу / Андрейчин М.А., Дем’яненко В.В., Лупенко А.М., Гудима А.А. – 20031213139; Заявлено 30.12.2003; Опубл. 15.11.2004. Бюл. 11.

60. Деклараційний патент на корисну модель 3659 Україна, МПК 7 А61К35/78. Лікувальний засіб для обпилення слизової оболонки кишки / Копча В.С. – 2004010626; Заявлено 28.01.2004; Опубл. 15.12.2004. – Бюл. № 12.

61. Деклараційний патент на корисну модель 3660 Україна, МПК 7 А61В10/00. Спосіб взяття калу на дослідження / Луцук О.С., Копча В.С., Іщук І.С. – 2004010627; Заявлено 28.01.2004; Опубл. 15.12.2004. – Бюл. № 12.

2005

62. Деклараційний патент на корисну модель 4122 Україна, МПК 7 А61К38/00. Спосіб лікування хворих на оперізувальний герпес / Андрейчин М.А., Завіднюк Н.Г.., Іщук І.С. – 2004010307; Заявлено 15.01.2004; Опубл. 17.01.2005. – Бюл. № 1.

63. Деклараційний патент на корисну модель 4155 Україна, МПК 7 А61М25/00, А61М25/06. Ректальна трубка / Луцук О.С. – 2004021060; Заявлено 13.02.2004; Опубл. 17.01.2005. – Бюл. № 1.

64. Деклараційний патент на корисну модель 4457 Україна, МПК 7 А61К9/02, Ректальна свічка / Луцук О.С. – 20040503636; Заявлено 17.05.2004; Опубл. 17.01.2005. – Бюл. № 1.

65. Деклараційний патент на корисну модель 5558 Україна, МПК 7 А61В19/00, Пінцет / Луцук О.С. – 20040705471; Заявлено 07.07.2004; Опубл. 15.03.2005. – Бюл. № 3.

66. Деклараційний патент на корисну модель 5605 Україна, МПК 7 А61F13/00, Джгут кровоспинний / Луцук О.С., Дем’яненко В.В. – 20040705924; Заявлено 19.07.2004; Опубл. 15.03.2005. – Бюл. № 3.

67. Деклараційний патент на винахід 73876 Україна, МПК 7 А61К35/78, А61Р17/00, А61Р31/00 Мазь протизапальна та ранозагоювальна «Ферулінова» / Андрейчин М.А.., Дем’яненко В.В., Фаринюк В.У. – 2004010625; Заявлено 28.01.2004; Опубл. 15.09.2005. – Бюл. № 9.

68. Деклараційний патент на корисну модель 9141 Україна, МПК 7 А61В17/24. Пристрій для ініціювання рефлексу блювання / Дем’яненко В.В., Івахів О.Л., Луцук О.С.,– u 2005 00784; Заявлено 28.01.2005; Опубл. 15.09.2005. – Бюл. № 9.

69. Деклараційний патент на корисну модель 9147 Україна, МПК 7 А61К35/72, 35/78. Лікувальний засіб для обпилення слизової оболонки кишечнику / Копча В.С. – u 2005 00823; Заявлено 31.01.2005; Опубл. 15.09.2005. – Бюл. № 9.

70. Деклараційний патент на корисну модель 10246 Україна, МПК 7 А61L2/00, 2/06 Стерилізатор / Луцук О.С., Дем’яненко В.В., Васильєва Н.А. – u 200502908; Заявлено 30.03.2005; Опубл. 15.11.2005. – Бюл. № 11.

2006

71. Деклараційний патент на корисну модель 11896 Україна, МПК Н04L27/10, А61J1/12, А61J1/14, А61J1/16. Штатив для трансфузійної системи / Луцук О.С., Дем’яненко С.М., Борак В.П. – u 200506585; Заявлено 04.07.2005; Опубл. 16.01.2006. – Бюл. № 1.

72. Деклараційний патент на корисну модель 13083 Україна, МПК 7 А61М37/00. Спосіб введення лікарського засобу в товсту кишку / Луцук О.С. – u 200508867; Заявлено 19.09.2005; Опубл. 15.03.2006. – Бюл. № 3.

73. Деклараційний патент на корисну модель 17111 Україна, МПК А61К 33/12, А61К 39/00. Спосіб усунення шигельозного бактеріоносійства / Ситник І.О., Андрейчин М.А., Луцук О.С. – u 2006 02384; Заявлено 03.03.2006; Опубл. 15.09.2006. – Бюл. № 9.

2007

74. Патент на корисну модель UA. №.23693, UА МПК А61В 5/00. Спосіб оцінки активності перебігу хронічного гепатиту С / Андрейчин М.А., Кубацький В.В. - № u2006 12 322. Заявлено 23.11.2006, Опубл. 11.06.2007.

75. Деклараційний патент на корисну модель UA. №.27643, U МПК А 61 Р 31/00. Спосіб лікування дітей, хворих на позалікарняну пневмонію / Банадига Н.В., Томашівська Т.В., Васильєва Н.А. - № j 2007 07094. Заявлено 25.06.2007, Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.

2008

76. Патент на корисну модель UA. №.29303, U МПК А61В 10/00, G01N 21/21. Спосіб діагностичного визначення лямблій / Андрейчин М.А., Шкільна М.І. - № u200709882. Заявлено 3.09.2007, Опубл. 10.01.2008.

77. Патент на корисну модель UA. №.30429, МПК А61В 17/00. Спосіб автодермопластики / Яковенко М.Я., Луцук О.С., Коптюх В.В. - № u 2007 12310. Заявлено 06.11.2007, Опубл. 25.02.2008. Бюл. № 4.

78. Патент на корисну модель UA. №.32784, МПК А61В 17/00. Спосіб автодермопластики / Коптюх В.В., Павлишин А.В., Перепелиця М.П., Яковенко М.Я., Луцук О.С. - № u 2008 01565. Заявлено 07.02.2008, Опубл. 26.05.2008. Бюл. № 10.

79. Патент на корисну модель UA. №.34261, U МПК А61K 35/66, A61P 1/00. Спосіб корекції складу мікрофлори кишечнику / Луцук О.С., Андрейчин М.А., Яковенко М.Я. - № u200800999. Заявлено 28.01.2008, Опубл. 11.08.2008. Бюл. № 15, 2008.

80. Патент на корисну модель UA. №.34714, U МПК А61В 17/00. Спосіб автодермопластики/ Павлишин А.В., Коптюх В.В., Луцук О.С., Голка Н.В., Перепелиця М.П.. - № u200800903. Заявлено 25.01.2008, Опубл. 26.08.2008. Бюл. № 16, 2008.

81. Патент на корисну модель UA. №.34864, U МПК А61К 39/12, А61К 35/407. Спосіб лікування хронічних вірусних гепатитів / Когутич А.І., Андрейчин М.А., Лемко І.С., Лемко О.І. - № u200803721. Заявлено 24.03.2008, Опубл. 26.08.2008. Бюл. № 16, 2008.

82. Патент на корисну модель UA. №.35207, U МПК А61K 67/00. Спосіб розведення вермикультури / Яковенко М.Я., Голка Н.В., Луцук О.С., Федак Н.М. - № u200803510. Заявлено 19.03.2008, Опубл. 10.09.2008. Бюл. № 17, 2008.

83. Патент на корисну модель UA. №.36718, U МПК А01K 67/00. Інкубатор для вирощування личинок дощових черв’яків з пристроєм для їх відбору / Павліський В.М., Гнатьо М.В., Гнатьо П.М., Яковенко М.Я., Луцук О.С., Голка Н.В., Фльонц І.В.- № u200804805. Заявлено 14.04.2008, Опубл. 10.11.2008. Бюл. № 21, 2008.

2009

84. Патент на винахід UA. №.85491, U МПК А61В 10/02, G09В 23/28. Спосіб оцінки ефективності протипаразитарної терапії при гіардіазі / Шкільна М.І., Гутор Н.С. - № а200800998. Заявлено 28.01.2008, Опубл. 26.01.2009. Бюл. № 2, 2009.

85. Патент на винахід UA. №.85650, U МПК А61К 33/14, А61К 9/72, А61Р 1/16, А61Р 31/14, А61Р 31/20. Спосіб лікування хронічних вірусних гепатитів / Когутич А.І., Андрейчин М.А., Лемко І.С., Лемко О.І. - № а200803710. Заявлено 24.03.2008, Опубл. 10.02.2009. Бюл. № 3, 2009.

86. Патент на винахід UA. №.85799, U МПК А61В 10/00, G01N 33/487, G01N 21/21. Спосіб виявлення одноклітинних паразитів у пробах жовчі / Шкільна М.І., Дем’яненко В.В. - № а200714481. Заявлено 21.12.2007, Опубл. 25.02.2009. Бюл. № 4, 2009.

87. Патент на корисну модель UA. №.42793, U МПК А61К 31/41. Спосіб лікування хворих на лямбліоз / Андрейчин М.А., Шкільна М.І., Васильєва Н.А., Луцук О.С., Климнюк С.І. - № u200815306. Заявлено 30.12.2008, Опубл. 27.07.2009. Бюл. № 14, 2009.

2010

88. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 32753 – Комп’ютерна програма «Обчислення епідемічного порогу гострих респіраторно-вірусних інфекцій / Кашуба М.О., Ковальчук Л.Я., Андрейчин М.А., Пашко К.О. – 08.04.2010.

89. Патент на винахід UA. №.91611, U МПК А61В 10/00, G01N 33/483. Діагностикум для виявлення шкірних паразитів – збудників демодекозу / Андрейчин М.А., Ковальчук М.Т., Дем’яненко В.В. - № а2008 13068. Заявлено 10.11.2008, Опубл. 10.08.2010. Бюл. № 15, 2010.

90. Патент на корисну модель UA. №.54097, U МПК А61К 36/00. Спосіб лікування хворих на бешиху / Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Луцук О.С., Вишневська Н.Ю. - № u201005317. Заявлено 30.04.2010, Опубл. 25.10.2010. Бюл. № 20, 2010.

2011

91. Патент 60251. Україна, МПК 7 A61В, 10/00. Спосіб оцінки ефективості лікування хворих на хронічний гепатит С / М.А. Андрейчин, В.С. Копча, В.Г. Ніколаєв, В.В. Дем’яненко. – № u 2010 15240; Заявлено 17.12.2010; Опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11.

92. Патент на корисну модель UA. №. 60542. - Спосіб діагностики гіардіазу / Ковальчук М.Т., Андрейчин М.А., Васильєва Н.А., Луцук О.С., Шкільна М.І., - № u2010 13547. Заявлено 15.11.2010, Опубл. 25.06.2011. Бюл. № 12.

93. Патент на корисну модель UA. №.60840, МПК А61К 31/41 (2006.01). - Спосіб лікування хворих на цукровий діабет / Крайничин Н.Я., Васильєва Н.А., Луцук О.С. - № u2010 15846. Заявлено 28.12.2010, Опубл. 25.06.2011. Бюл. № 12

94. Патент 63098. Україна, МПК A61К 31/573 (2006.01). Спосіб лікування грипозного геморагічного набряку легень / А.М. Бондаренко, М.А. Андрейчин, В.С. Копча. № u 2011 02908; Заявлено 12.03.2011; Опубл. 26.09.2011, Бюл. № 18.

95. Галникіна С.О. Cпосіб кількісної оцінки постаріння шкіри .Патент на корисну модель № 64033 від 25.10.11 (патент)

96. Пат. 56411 А. Україна, МПК (2011.01) А 61 К 31/33, А 61 К 31/345, А 61 К 31/41, G 09 B 23/28 (2006.01), G 01 N 21/19. Спосіб визначення ефективності протипаразитарного (антилямблійного) засобу / Ковальчук М. Т., Покришко О. В, Шкільна М. І.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. - № u201008804 ; заявл. 15. 07. 2010 ; опубл. 10.01. 2011, Бюл. №1.

2012

97. Галникіна С.О.Мазорчук Н.Б. Спосіб корекції вікових змін шкіри у жінок. Патент на Корисну модель 69863 від 10.05.2012

98. Козлова М.В., Галникіна С.О. «Комп’ютерна інформаційна-пошукова і діагностична програма з обстеження хворих на псоріаз, ускладнений артропатією» Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 41729 від 11.01-2012

100. Патент на корисну модель 73431. Україна, МПК A61Н, 33/00. Спосіб бальнеотерапії / Н.В. Голка, О.В. Лотоцька, О.С. Луцук, Н.А. Ничик. – № u 2012 02330; Заявлено 27.02.2012; Опубл. 25.09.2012, Бюл. № 18.

2013

101. Патент на корисну модель 81083. Україна, МПК A61К, 31/01, A61К, 31/235. Спосіб лікування хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції / М.А. Андрейчин, В.Г. Ніколаєв, Я.І. Йосик. – № u 2012 13200; Заявлено 19.11.2012; Опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12.

102. Патент на корисну модель 83210. Україна, МПК A61К, 31/00, A61К, 33/00. Спосіб лікування хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції / М.А. Андрейчин, В.Г. Ніколаєв, Я.І. Йосик, О.С. Луцук. – № u 2013 03828; Заявлено 28.03.2013; Опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16.

103. Патент на корисну модель 84090. Україна, МПК A61В, 5/00. Пристрій для визначення еластотонічних властивостей шкіри і підшкірної жирової клітковини / М.А. Андрейчин, І.С. Іщук, О.С. Луцук. – № u 2013 04409; Заявлено 08.04.2013; Опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19.

104. Патент на корисну модель 84092. Україна, МПК A61В, 5/155 (2006.01). Пристрій для збору біорідини / О.С. Луцук, Н.А. Васильєва, В.О. Качор. – № u 2013 04412; Заявлено 08.04.2013; Опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19.

105. Патент на корисну модель 84096. Україна, МПК A61М, 39/00. Спосіб ентерального введення рідини в організм / О.С. Луцук, О.Л. Івахів, Н.В. Голка. – № u 2013 04418; Заявлено 08.04.2013; Опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19.

106. Патент на корисну модель 86031. Україна, МПК (2013.01) G01G 19/00, A61В 5/107 (2006.01), Спосіб зважування пацієнта в лежачому положенні / О.С. Луцук, Н.А. Васильєва, Н.А. Ничик. – № u 2013 07404; Заявлено 11.06.2013; Опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23.

107. Патент на корисну модель 86032. Україна, МПК(2013.01) A61J 3/00, A61М 37/00. Спосіб ректального введення лікувального засобу в організм / О.С. Луцук, Н.Ю. Вишневська, Н.Г. Завіднюк – № u 2013 07405; Заявлено 11.06.2013; Опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23.

108. Патент на корисну модель 86124. Україна, МПК A61К 33/06 (2006.01), A61К 35/76 (2006.01). Спосіб лікування та профілактики грипу і гострих респіраторних захворювань вірусного походження / Є.В. Нікітін, М.А. Андрейчин, К.Л. Сервецький, Т.В. Чабан, О.А. Герасименко, Н.О. Жураковська – № u 2013 09170; Заявлено 22.07.2013; Опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23.

109. Патент на корисну модель 86152. Україна, МПК (2013.01) A61К 33/00, A61К 35/00. Спосіб лікування хворих на хронічний гепатит С, які мають протипоказання до інтерферонотерапії та/або нон-респондерів / Є.В. Нікітін, М.А. Андрейчин, К.Л. Сервецький, Н.В. Верба – № u 2013 09483; Заявлено 29.07.2013; Опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23.

2014

110. Патент на корисну модель 90830. Україна, МПК G 01 N 33/48. Пристрій для взяття слини на дослідження / Ю.В. Копча, Б.І. Прокопчук, О.С. Луцук. – № u 201400411; Заявлено 19.01.2014; Опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11.

111. Патент на корисну модель 90831. Україна, МПК G 01 N 33/48. Спосіб діагностики поєднаних паразитозів / М.І. Шкільна, Н.А. Васильєва, О.С. Луцук, Н.А. Ничик – № u 201400412; Заявлено 17.01.2014; Опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11.

112. Патент на корисну модель 91244. Україна, МПК G 01 N 33/48. Спосіб діагностики лямбліозу, поєднаного з аскаридозом / М.І. Шкільна, Н.А. Васильєва, О.С. Луцук, О.В. Покришко – № u 201400991; Заявлено 03.03.2014; Опубл. 25.06.2014, Бюл. № 12.

113. Патент на корисну модель 92318. Україна, МПК G 01 N 33/48 (2006.01). Спосіб діагностики тяжкості перебігу гострих респіраторних вірусних інфекцій / М.А. Андрейчин, Є.В. Нікітін, Н.А. Васильєва, Я.І. Йосик – № u 201402674; Заявлено 17.03.2014; Опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15.

114. Патент на корисну модель 93300. Україна, МПК А 61 М 25/00. Пристрій для взяття біоматеріалу з прямої кишки на дослідження / М.Б. Прокопович, Ю.С. Лозинський, О.С. Луцук – № u 2014 04247; Заявлено 22.04.2014; Опубл. 25.09.2014, Бюл. № 18.

2015

115. Патент на корисну модель 97918. Україна, МПК А 61 G 7/00. Медична кушетка / О.С. Луцук, О.Л. Івахів, Н.Ю. Вишневська, Н.А. Ничик – № u 2014 11584; Заявлено 27.10.2014; Опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.

116. Патент на корисну модель 97919. Україна, МПК А 61 М 5/155 (2006.01). Пристрій для розчинення сухого лікарського засобу у флаконі / М.В. Логаш, Н.А. Васильєва, О.С. Луцук – № u 2014 11585; Заявлено 27.10.2014; Опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.

117. Патент на корисну модель 98020. Україна, МПК А 61 М 5/178. Спосіб запобігання утворенню медикаментозного аерозолю / М.В. Дорошенко, І.С. Іщук, Н.Г. Завіднюк, О.С. Луцук – № u 2014 12672; Заявлено 25.11.2014; Опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7.

118. Патент на корисну модель 98276. Україна, МПК А 61 В 17/66 (2006.01). Спосіб фіксації руки / Ю.М. Андрейчин, Ю.В. Копча, О.С. Луцук, Н.Б. Бегош – № u 2014 11586; Заявлено 27.10.2014; Опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8.

2016

119. Патент на корисну модель 107279. Україна, МПК А 61 К 31/125. Спосіб лікування контактного дерматиту, асоційованого з нетриманням фізіологічних відправлень / С.О. Галникіна, І.Й. Когут, А.В. Павлишин – № u 2015 12640; Заявлено 21.12.2015; Опубл. 25.05.2016, Бюл. № 10.

120. Патент на корисну модель 107365. Україна, МПК A61K 8/00. Крем для топічної терапії генітального герпесу / В.В. Ніколов, І. І. Плитка; В. І. Валчев ua ) – № u201603495; Заявлено 04.04.2016; Опубл. 25.05.2016, бюл. № 10.

2017

121. Патент на корисну модель № 122233: Андрейчин М.А., Павлишин А. В., Шкільна М.І. Пристрій для видалення кліщів з шкірних покривів // № u 2017 07609; заяв. 18.07.2017; опубл. 26.12.2017, Бюлетень № 24.