Наукові публікації ас. Грицишин Л. Є.

  • Грицишин Л. Ефективність глутаргіну в умовах експериментального канцерогенезу після застосування цитостатиків / XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Тернопіль. – 2020. – С. 210.

  • Grytcyshyn L., Fira L., Lykhatskyi P. Application of Glutargin hepatoprotector to remove side action of cytostatics under experimental carcinogenesis / Sciences of Europe № 48, (2020). – 27-32.

  • Грицишин Л. Дослідження маркерів цитолізу в щурів з неопластичною інтоксикацією / XXIII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Тернопіль. – 2019. – С. 290.

  • Грицишин Л.Є. Окиснювальний стрес та ендогенна інтоксикація в щурів за умов експериментального канцерогенезу та після застосування цитостатиків / Л.Є. Грицишин, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький // Вісник проблем біології та медицини. – 2019. – № . – С. 53-56.

  • Грицишин Л.Є. Стан антиоксидантної системи у щурів за умов диметилгідразин-індукованого канцерогенезу та застосування цитостатичної терапії / Л.Є Грицишин, Л.С.Фіра, П.Г.Лихацький // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2019. – №3. – С.30-36.

  • Грицишин Л.Є., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Активність цитолітичних процесів у щурів за умов хронічної неопластичної інтоксикації після застосування цитостатиків / Л.Є. Грицишин, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький // Здобутки клін. і експерим. медицини. – 2019. – № 2. – С. 105-111.

  • Лихацький П.Г. Біохімічні механізми розвитку стресу за умов ураження щурів різних вікових груп натрію нітритом на тлі тютюнової інтоксикації. / Лихацький П.Г., Фіра Л.С., Грицишин Л.Є.// Біологія тварин. 2017; 1(19):65-72.