Наукова робота

Напрямки наукових дослiджень кафедри iнфекцiйних хвороб:

а) диференцiйне застосування сучасних ентеросорбентiв при кишкових iнфекцiях рiзної етiологiї, лептоспiрозi, вiрусних гепатитах, гострих респіраторних вірусних інфекціях - окремо i в поєднаннi з iмуномодуляторами;

б) застосування противiрусних препаратiв, iндукторiв ендогенного iнтерферону та iмуномодуляторiв, окремо i в комбiнацiї, при вiрусних гепатитах та при VZV-iнфекцiї;

в) оптимізація комплексного лiкування лептоспiрозу iз застосуванням донорського протилептоспiрозного iмуноглобулiну;

г) роль дисфункції ендотелію в патогенезі вірусних гепатитів В і С;

д) особливостi мiкробiоценозу кишок при ГКI;

е) клінічні особливості патології шкіри на тлі вірусних гепатитів, деяких паразитозів.

є) удосконалення лікування хворих на алергічні і атопічні дерматози.

Виконується комплексна науково-дослідна робота на тему: «Вдосконалення діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах» (строки виконання 2014-2017 рр.).

Науковi досягнення кафедри:

1. Отримано нові дані про біохімічні та імунологічні процеси, дисфункцію ендотелію у печінці при вірусних гепатитах В і С, формування фетоплацентарної недостатності у вагітних на тлі цих гепатитів й ризики трансплацентарної передачі збудника.

2. Описано сім раніше не відомих клінічних симптомів інфекційних хвороб.

3. Вперше розроблено термографічну семіотику поширених інфекційних хвороб (гострих респіраторних вірусних інфекцій, вірусних гепатитів, харчових токсикоінфекцій, шигельозу та ін.).

4. Поглиблено знання про механізм лікувальної ефективності різних видів ентеросорбентів, антиоксидантів, гепатопротекторів, імуностимуляторів й обґрунтовано доцільність їх поєднаного застосування при вірусних гепатитах, лептоспірозі і гострих кишкових інфекціях, що полегшує перебіг захворювань і скорочує термін лікування.

5. Запропоновано метод колоносорбції при гострих кишкових інфекціях, що суттєво пришвидшує клінічне одужання і забезпечує санацію кишечнику від патогенних мікроорганізмів без додаткового застосування антибактерійних засобів.

6. Доведено можливість підвищення ефективності рекомбінантних α-інтерферонів та індукторів інтерфероноутворення при вірусних гепатитах за умови попередньої дезінтоксикації організму ентеросорбентами.

7. Розроблено аерозольну інтерферонотерапію гострих респіраторних вірусних інфекцій і доведено її високу клінічну ефективність.

8. Отримано й впроваджено в лікарську практику протилептоспірозний алогенний імуноглобулін, за допомогою якого вдалося утричі знизити летальність при тяжких формах недуги.

9. Вперше в Україні діагностовано ідіопатичну дерматопатію (хворобу Моргелонів) і розроблено її диференційну діагностику.

10. Узагальнено світовий досвід з медичної протидії біотероризму і розроблено низку пропозицій для лікувально-профілактичних закладів й органів охорони здоров’я України.

11. Розроблено і впроваджено нові методи діагностики лямбліозу.

12. Доведено високу ефективність застосування протипаразитарних препаратів у комплексному лікуванні хворих на алергічні дерматози із супутнім лямбліозом.

13. Проведені масштабні обстеження співробітників і студентів ТДМУ ім.. І.Я. Горбачевського та працівників тернопільської університетської лікарні на інфікування їх вірусами гепатитів В і С та на предиктори виникнення цих гепатитів, запропоновано протиепідемічні заходи і комплексне лікування виявлених хворих з використанням новітніх лікувальних програм.

14. Завершене виконання між кафедральної комплексної науково-дослідної роботи «Клініко-епідеміологічне та імунологічне обґрунтування вдосконалення профілактичних і лікувальних технологій при грипі та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях». Розроблено модель розповсюдження ГРЗ в Тернопільській області восени 2009 р. Вдосконалене лікування грипу та інших ГРВІ за допомогою альтабору, інгавірину та ентеросорбентів. Створено модель гострого респіраторного дистрес-синдрому лабораторних тварин і досліджено ефективність синтезованих антиоксидантів.

15. З 2014 року на кафедрі виконується  науково-дослідна робота «Вдосконалення діагностичних, лікувальних і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах».
        
  


З 1995 р. на базi кафедри щоквартально видається науково-практичний медичний журнал "Інфекцiйнi хвороби", спiвзасновником якого є Тернопiльський державний медичний університет iм. І.Я. Горбачевського (головний редактор проф. М.А. Андрейчин, вiдповiдальний секретар проф. В.С. Копча). Видано понад 75 чисел цього часопису.
Журнал включено до міжнародних науко-метричних баз «Google Scholar» та «Copernicus». Відповідно до постанови ВАК України від 26.05.2010 р. № 1-05/4 журнал «Інфекційні хвороби» повторно внесений до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі медицини.

З 1997 р. М.А. Андрейчин очолює Асоцiацiю iнфекцiонiстiв України; секретар Асоцiацiї - доцент О.Л. Івахiв. Регулярно проводяться з’їзди, науково-практичнi конференцiї i пленуми Асоцiацiї iнфекцiонiстiв України, видаються їх матерiали. Рішення надсилається до Міністерства охорони здоров’я і використовується ним задля боротьби з інфекційними захворюваннями та підвищення якості допомоги населенню.

Науковi досягнення спiвробiтникiв кафедри впровадженi у формi 88 патентiв i авторських свiдоцтв на винаходи, 72 рацiоналiзаторських пропозицiй.


У 2013 р. президія Національної Академії Медичних Наук України присудила академічну премію з профілактичної медицини за серію наукових праць чотирьом працівникам кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського: член-кор. НАМНУ, проф. М.А. Андрейчину; проф. В.С. Копчі; проф. Н.А. Васильєвій; доц. О.Л. Івахову, а також проф. В.П. Малому (Харківська медична академія післядипломної освіти). Цієї найпрестижнішої відзнаки були удостоєні такі праці:

1) Атлас інфекційних хвороб / [М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарєв та ін.]; за ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – 248 с.; 2) Посібник «Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині» / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2007. – 500 с.; 3) Монографія «Вірусні гепатити і рак печінки» / М.А. Андрейчин, В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копча. – Тернопіль : ТДМУ, 2010. – 188 с.; 4) Навчальний посібник «Гострі респіраторні вірусні інфекції» / За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль : ТДМУ, 2011. – 304 с. 


   


 постiйно працює у складi 10-11 осіб. Основнi напрями роботи гуртка - науково-дослiдна (робота в науковiй лабораторiї кафедри, виконання фрагментiв кафедральної наукової роботи пiд керiвництвом викладачів), теоретична (заслуховування наукових повiдомлень i рефератiв, результатiв студентських робiт, доповiдi на студентських конференцiях) i практична робота (обходи, розбiр хворих, освоєння практичних навичок, нових методiв дiагностики iнфекцiйних, шкірних і венеричних хвороб й лiкування хворих). З 1981 р. опублiковано понад 223 повiдомлень в студентських збiрниках i 45 - на всеукраїнських i мiжнародних конференцiях.


Інформація про діяльність студентського наукового гуртка на кафедрі інфекційних хвороб 

за 2016-2017 н.р.

 Проведено 9 засідань студентського наукового гуртка.

У матеріалах XХ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених (25-27 квітня 2016 р., Тернопіль) опубліковано 9 робіт:

Воробець Катерина. Що знають про хворобу Лайма працівники лісу Тернопільщини. - С. 118.

Копча Ю. Значення ліквор-сироваткового індексу для діагностики нейроінфекцій. - С. 119.

Кириченко Анна. Гепатит А у дорослих. - С. 122.

Маркевич Оксана, Маркевич Соломія, Мочульський Тарас. Синдром «рука-нога-рот» у практиці лікаря-стоматолога. - С. 127.

Сас Андрій. Порівняльна характеристика опитувальників щодо якості життя хворих і перспектива їх використання при інфекційних хворобах. - С. 131.

Смаглій Зоряна. При можливості використання інозитолу у лікуванні дерматологічних проявів у жінок з синдромом склерополікістозу яєчників. - С. 133.

Челяда Ю.П., Рицик О.Б. Різноманіття клінічних проявів нейробореліозу. - С. 138.

Яворська Катерина. Обмежена та системна склеродермія, асоційовані з хворобою Лайма. - С. 139.

Macdonald Soibi Belief. The history of epidemic Ebolavirus disease in West Africa, 2014-2015. - P. 140.

 Доповіді на XХ міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених - Тернопіль, 25-27 квітня 2016 р.

Воробець К. Що знають про хворобу Лайма працівники лісу Тернопільщини.

Копча Ю. Значення ліквор-сироваткового індексу для діагностики нейроінфекцій.

Кириченко А. Гепатит А у дорослих.

Маркевич О., Маркевич С., Мочульський Т. Синдром «рука-нога-рот» у практиці лікаря-стоматолога.

Челяда Ю.П., Рицик О.Б. Різноманіття клінічних проявів нейробореліозу.

 Статті у фахових виданнях за участі студентів – членів студентського наукового гуртка

Івахів О.Л. Епідеміологічні і клінічні особливості кору на Тернопіллі за останні десять років / О.Л. Івахів, Н.А. Васильєва, Н.Ю. Вишневська, В.О. Качор, Г.І. Нижник // Інфекційні хвороби: поступи і проблеми в діагностиці, терапії та профілактиці: Матеріали ІХ з¢їзду інфекціоністів України (7-9.10.2015, Тернопіль). - Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2015. - С. 161-163.

Ліпковська І.В. Сучасна імунотропна терапія хворих на бешиху / І.В. Ліпковська, Ю.В. Копча, В.С. Копча // Актуальная инфектология. – 2015. – № 3(8). – С. 38-41.

Васильєва Н.А. Гепатит А у дорослих / Н.А. Васильєва, О.Л. Івахів, А.І. Когутич, А.О. Кириченко // Інфекційні хвороби. - 2016. - № 2 (84). - С. 24-26.

  Андрій Гвоздецький  став лауреатом премії Національної академії медичних наук України та Асоціації правників медичних вузів Україні.


Куратор гуртка - проф. Н.А. Васильєва

Староста гуртка - Копча Юлія, студентка VI курсу, 11 гр.

Планування наукових праць гуртківців на 2016-2017 н. р.  

№ п/п

Прізвище, ім’я, по-батькові гуртківця

Науковий керівник

Запланована теми

Тема НДР, в яку включений студент

Назва студентської наукової програми,

в яку входить студент

1.

Копча Юлія,

VІ к., 11 гр.

проф. Андрейчин

Михайло Антонович

Особливості термосеміотики при гострих тонзилітах

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студентська наука і профорієнтаційне навчання

2.

Прокопишин  Галина

V к., 18 гр

проф. Копча Василь Степанович

Комп¢ютерна дистанційна термографія при вірусних гепатитах

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студентська наука і профорієнтаційне навчання

3.

4.

Тимчишин Наталія, Сівак Катерина

V к., 26 гр

проф. Васильєва

Наталя Аврумівна

HS-інфекція і вагітність

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студентська наука і профорієнтаційне навчання

5.

6.

Колесник Тарас, Крижанівська Тетяна

V к., 21 гр

ас. Вишневська Наталя Юріївна

ас. Йосик Ярина Іванівна

Аналіз ефективності противірусної терапії хворих на хронічний гепатит В

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студентська наука і профорієнтаційне навчання

7.

Козій Тетяна,

ІV к., 19 гр.

проф. Васильєва

Наталя Аврумівна, доц. Шкільна Марія Іванівна

Диференційний діагноз сифілісу в клініці інфекційних хвороб

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації

8.

Корбило Анастасія

VІ к., 7 гр

доц. Ничик Наталя Анатоліївна

Інфекційна захворюваність у м. Бережани у ХХ і ХХІ ст.

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації

9.

Дацюк Софія

ІV к., 3 гр.

доц. Качор Василь Олексійович

Особливості термосеміотики при гострих респіраторних інфекціях

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації

10.

Al-Rifcat Samad Khalaf

VІ к., 32 гр.

доц. Качор Василь Олексійович

Структура інфекційної захворюваності в Іраку

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації

11

Лотоцька Ірина

V к., 8 гр.

доц. Завіднюк Наталя Григорівна

Диференційна діагностика шкірних змін при оперізувальному герпесі та Лайм-бореліозі

Вдосконалення діагностики, лікування і профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах

Студент – майбутній фахівець високого рівня кваліфікації

ПЛАНУВАННЯ ЗАСІДАНЬ

 наукового студентського гуртка

при кафедрі інфекційних хвороб на 2016-2017 навчальний рік

 

№№

Дата засідання

Тема засідання гуртка

Відповідальний

1.

12.10.16

Організаційне засідання гуртка.

Клінічний обхід хворих

Усі викладачі

2.

15.11.16

Клінічний обхід хворих

Особливості термосеміотики при гострих тонзилітах

проф. Копча В.С.

3.

20.12.16

Клінічний обхід хворих

Герпетичні інфекції і вагітність

проф. Н.А. Васильєва

4.

17.01.17

Клінічний обхід хворих

Аналіз ефективності противірусної терапії хворих на хронічний гепатит В

ас. Н.Ю. Вишневська,

ас. Я.І. Йосик

5.

14.02.17

Клінічний обхід хворих

Інфекційна захворюваність у м. Бережани на початку ХХ і ХХІ століть

доц. Н.А. Ничик

6.

14.03.17

Клінічний обхід хворих

Комп¢ютерна дистанційна термографія при вірусних гепатитах

доц. О.Л. Івахів

7.

17.04.17

Клінічний обхід хворих

 

доц. І.С. Іщук

8.

15.05.17

Клінічний обхід хворих

 

доц. Качор В.О.